AlternatiefStaatsbestel.nl

Nederland mopperland, maar opstaan? Ho maar!

14-11-2023 — In het algemeen wordt er heel wat afgemopperd. En dan met name over het weer en de politiek.

Over het weer zijn we het meestal wel eens, hoewel er wel degelijk voorkeuren zijn. De een
houdt van zomers weer, een ander gaat voor de kou en een derde geniet van regen en fikse
stormen. Bij de politiek ligt dat anders. 13.2 miljoen kiezers: 13.2 meningen in het algemeen
en miljoenen per onderwerp als zorg, onderwijs, woningnood en asielproblemen.
Aan het weer kunnen de klagers helemaal niets doen, dat overkomt je, toch?
Hoe anders is dat waar het de politiek betreft. Daar kan zelfs zeer essentieel best wat aan
gedaan worden. Niet door gasten als Rutte en Kaag weg te stemmen, want dan kan het alleen
maar erger worden met een Rutte 2.0 en/of Kaag 3.0 als opvolgers. Want
machtswellustelingen (anderen spreken over narcisten en psycho- dan wel sociopaten)
verander je niet.
Daarom moet het systeem waarin dit soort super-egoïsten kunnen excelleren volledig en
structureel op de schop. In het huidige systeem kan een Omtzigt in de peilingen sky-high
binnenkomen, zonder dat er een letter van zijn verkiezingsprogramma bekend is. Er wordt
blijkbaar op emotie gestemd. Naderhand bleek hij voor een zakenkabinet te willen gaan en
met regiokandidaten te komen. Zijn (mogelijke) connectie met het WEF blijft hem
achtervolgen.
Een zakenkabinet alleen is geen optie voor de lange termijn, als de rest bij het oude blijft. Als
ooit weer 3 partijen een meerderheid in de 1 e en 2 e Kamer halen, is het einde zakenkabinet.
Dan mogen weer de meest loyale partijleden een zetel bezetten op ministeries waar ze niets
mee hebben, wat betreft kennis en kunde. En regiokandidaten zullen zich ook bij Pieter aan de
wurgende fractiediscipline moeten houden.
Nee, als we het echt anders willen door de burgers bij overheidsbeslissingen te betrekken,
moet het roer 180 graden om. Dan moet de Trias Politica worden ontvlochten. Nu zijn de drie
poten geërodeerd en verankerd in de partijburelen van de regentenkliek. Zowel de leden van
de Tweede Kamer (wetgevende macht), het Kabinet (uitvoerende macht) en de hoogste
rechters (rechterlijke macht) worden allemaal partijpolitiek benoemd of aangesteld. Ze dekken
elkaar waar ze het nodig vinden. De oppositie vervult een minimale bijrol.
In het boek “Het Nederlandse volk verdient een echte democratie” wordt behoorlijk
gedetailleerd beschreven hoe het wel democratisch kan. Daarin wordt aangegeven hoe
gekozen Kamerleden -echte volksvertegenwoordigers i.p.v. carrièrepolitici- trouw blijven aan
hun kiezersbeloften. Maar ook hoe ze middels korte lijntjes de achterban consulteren als er
een item voorligt waarover niets in het (privé) verkiezingsprogramma, dat deels een
partijprogramma kan zijn, staat. Een ideale vorm van een referendum dat meerdere malen
eenvoudig ingezet kan worden, zonder beperkingen en ons door geen 66er kan worden
afgenomen.
De senaat gaat in dit nieuwe systeem bestaan uit partijonafhankelijke juristen en
wetsdeskundigen. Zij beoordelen de aangenomen wetten op correctheid, haalbaarheid en of ze
niet in tegenstrijd zijn met de grondwet en reeds bestaande wetten. Tevens beoordelen de
senatoren nieuwe stijl dat nieuwe wetten niet ten koste gaan van minderheden, uitgaande van
de internationale rechten van de mens en de natuur. En uiteraard worden alle mazen
vroegtijdig getackeld. Voilà een Constitutioneel Hof dat Nederland ontbeerd. Dan kan art. 120
de kliko in.
Partijpolitieke benoemingen zijn uit den boze, bewindslieden worden uitsluitend op kennis en
kunde aangezocht, waardoor ze de (top)ambtenaren inhoudelijk de baas zijn. Partijen hoeven
geen bewindslieden uit de wind te houden, waardoor er ook geen kabinetten vallen. Hooguit
wordt een enkeling ontslagen bij disfunctioneren.

In het boek wordt ook een fraudeloos stemsysteem met een driedubbele check geïntroduceerd,
waarbij het bewijs waarop elke burger heeft gestemd jaren opvraagbaar blijft.
Omdat er geen kiezersbedriegende coalities voor 4 jaar met diverse blanco mandaten worden
gevormd, kan elk Kamerlid bij het ene item tot de coalitie horen en even later tot de oppositie
worden veroordeeld, conform het eigen verkiezingsprogramma. En niemand wordt meer
uitgesloten, elk Kamerlid telt per item mee.
In het boek wordt afgerekend met carrièrepolitici die slaafs de leider (partijkader) volgen en
na coalitiebesprekingen akkoord gaan met het overboord gooien van kiezersbeloften ten
behoeve van minderheidsstandpunten van beoogde coalitiegenoten. Standpunten van kleine
partijen, die getalsmatig nodig zijn voor een meerderheid, worden gepromoveerd tot
regeringsbeleid, zonder dat de kiezers hierin gekend wordt. Een wurgende fractiediscipline is
funest voor een goed werkend parlement. Hierdoor blijkt dat kabinetten zowel wetgevend als
ook uitvoerend zijn.
Kortom, als we volksvertegenwoordigers goed willen laten functioneren en partijpolitieke
benoemingen uitbannen, zullen partijen die democratisch gezien niet te verbieden zijn,
dienend i.p.v. alles bepalend worden, waardoor de media (msm) niet meer zo nodig naar de
pijpen van de regenten hoeven te dansen. Dat schept wezenlijke ruimte voor veel meer
onderzoeksjournalistiek. Tevens zullen lobbyisten op zoek moeten naar andere slachtoffers.
Waar ze tot nu toe één of enkele bewindslieden hoeven te overtuigen, zouden ze in dit nieuwe
systeem maximaal 76 Kamerleden moeten bewerken die niet te bewerken zijn, omdat ze
vasthouden aan de kiezersbeloftes. Beloftes gedaan aan de eigen achterban.
Als kabinetten niet meer vallen, kunnen verkiezingen eens in de 4 jaar op een vaste dag
worden georganiseerd. Dan zijn verkiezingscapriolen met ballonnen, flyers, rozen en andere
prullaria niet meer nodig. Het zelfde geld voor tv-optredens van bewindslieden en veel
onnodige debatten in de Tweede Kamer. Debatten waar de haantjes en hennetjes zich menen
te moeten profileren door kwinkslagen en herhaling van eerdere betogen.
In het boek “Het Nederlandse volk verdient een echte democratie” wordt in 13 stappen het
huidige systeem langs de demokritische meetlat gelegd. Een score van 2,1 (slechts 21% van
de kiezers is redelijk tot volledig tevreden) kan worden opgekrikt naar een 7,5. Een 10 is
onhaalbaar omdat Utopia immers niet bestaat.
Het Alternatief Staatsbestel (AS) zoals in het boek is beschreven past elke partij zonder
carrièrepolitici en machtswellustelingen, heeft geen partijpolitieke standpunten. Is links noch
rechts. Het heeft alleen maar voordelen en gaat verder dan het Zwitserse model.
Kiesgerechtigde burgers hebben heus wel een mening over Groningen, de toeslagenaffaire,
internationale verdragen, wel of geen betrokkenheid bij oorlogen of een Nexit, maar ook over
de zorg, het onderwijs en de woningnood, wanneer ze op een democratische wijze worden
geconsulteerd. Daarbij worden ze voorgelicht met zo objectief mogelijke info, door
Kamerbreed gesteunde voor- en nadelenlijstjes via de eerder genoemde directe lijntjes met de
eigen volksvertegenwoordigers. Omdat elke Kamerlid geacht wordt de dossiers beter te
kennen dan de leden van de achterban, kan zo’n minireferendum gepaard gaan met een
stemadvies indachtig het verkiezingsprogramma.
Na invoering van AS (dat van binnenuit en van onderaf gesteund het huidige foute systeem
moet omvormen), zal het ervoor zorgen dat niemand meer kan zeggen: “Ze doen maar wat ze
zelf willen” en “mij wordt nooit iets gevraagd”.
Een stemadvies is uit den boze, maar blanco stemmen, of thuisblijven is niet constructief. Dan
verander je niets. Stem bij voorkeur op een kleine partij (en dan bedoel ik nu even absoluut
niet op het CDA, D66 of BBB), waardoor een coalitie uit wel 6 of meer partijen moet bestaan
om een meerderheid te creëren. Want dat gaat mis, waardoor het AS-systeem in beeld komt.
Het weer hebben we niet in de hand. De manier waarop ons mooie land bestuurd wordt wel!
Sta dus op en maak Nederland weer leefbaar

Het moet beter, het kán zoveel beter.

Reacties

  1. Bob op 15-11-2023 om 14:04 uur:

    Beste Rients, in de laatste alinea stel je bij voorkeur te stemmen op een kleine partij waardoor de coalitie uit 6 of meer partijen moet bestaan om een meerderheid te creëren. Vervolgens lees ik dat dat mis gaat!! Dat verdiend nader uitleg a.u.b.

  2. Rients op 19-11-2023 om 15:30 uur:

    Beste Bob:

    https://alternatiefstaatsbestel.nl/om-te-lezen/2023/nederland-mopperland +
    https://www.youtube.com/watch?v=sXy5iq1lMWM als uitleg.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?